RODO

Polityka prywatności www.teleinspiro.com

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat na stronie www.teleinspiro.com , w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Naszym klientom gwarantujemy, że jesteśmy w pełni zgodni z RODO. Zapewniamy, że wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych nam danych. Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych poprzez regularne dokonywanie audytów bezpieczeństwa, testowanie wdrożonych zabezpieczeń i bieżące nadzorowanie procesów przetwarzania danych przez Inspektora Ochrony Danych. W naszych działaniach kierujemy się Normami Międzynarodowymi m.in. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005.

Gwarantujemy Państwu zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnej ze stanem faktycznym.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.teleinspiro.com jest Teleinspiro Sp. z o.o. ul., Wojska Polskiego 65A, Bydgoszcz (85-825) NIP: 9671441090, KRS 0000870556

Kontakt: biuro@teleinspiro.pl

Inspektor Ochrony Danych

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt rodo@teleinspiro.pl

Do Inspektora należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Teleinspiro Sp. z o.o., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie www.teleinspiro.com i podstronach oraz adresów e-mail podanych na stronie.

Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).

 1. Świadczenie usług, w tym usług wymienionych na stronach w domenie www.teleinspiro.com.

Podstawą takiego przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. F).

 1. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług.

Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit F).

 1. Wysyłanie wiadomości o treści handlowej, na adresy e-mail osób, które wyraziły na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. A).

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.teleinspiro.com

W zakresie korzystania ze strony www.teleinspiro.com przez użytkownika przechowujemy zapytania https kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.teleinspiro.com .

Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszonego na stronie www.teleinspiro.com/kontakt

 • Imię
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail
 • Treść zapytania

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Właściciele portali społecznościowych są niezależnymi Administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta. Zalecamy zapoznanie się tymi dokumentami:

Jeżeli wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. polubienie naszego fanpage, komentowanie, polubienie lub udostępnienie naszych postów) to Teleinspiro Sp. z o.o. staje się również administratorem Państwa danych.  Rodzaj danych jakie możemy przetwarzać za pośrednictwem portali społecznościowych to: nick/imię i nazwisko, zdjęcia oraz informacje umieszczone na Państwa profilu społecznościowym oraz treści wiadomości kierowanych do nas na w prywatnych wiadomościach lub pisanych w komentarzach pod naszymi postami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.teleinspiro.com/kontakt. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali  jako administratorzy  danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Firma świadcząca usługi hostingu strony www dla administratora tj.: eTOP Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa.
 • Partnerzy biznesowi- podwykonawcy Teleinspiro, z którymi łączą nas umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Firma świadcząca usługi księgowe dla administratora;
 • Podmiot świadczący usługę płatności elektronicznych tj.: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot;
 • Bank prowadzący rachunek Administratora;
 • Osoby odwiedzające fanpage administratora w sytuacji, gdy wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez Teleinspiro Sp. z o.o. mogą skorzystać prawa do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe.
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (bez podawania przyczyny i powoływania się na przepisy prawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie nam wiadomości na rodo@teleinspiro.pl
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-192 Warszawa

www.uodo.gov.pl

Jak dbamy o Państwa dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– Przetwarzane zgodnie z prawem;

– Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych;

 • powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z naszych usług i podjęcia współpracy z Teleinspiro Sp. z o.o.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.teleinspiro.com nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.teleinspiro.com przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat. W celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.teleinspiro.com należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Pliki cookie jakie wykorzystujemy na stronie www.teleinspiro.com

Lp. Nazwa cookie Czas przechowywania na komputerze użytkownika Dostawca Cel stosowania
Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznego obszaru witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
1 ARRAffinity 1 dzień snazzymaps.com Prawidłowe wyświetlanie mapy dojazdu na stronie
2 ARRAffinitySameSite Sesyjne snazzymaps.com Prawidłowe wyświetlanie mapy dojazdu na stronie
3 JSESSIONID Sesyjne Teleinspiro.pl Zachowuje ustawienia użytkownika w trakcie nawigacji na stronie.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez gromadzenie i raportowanie informacje anonimowo
1 _ga 2 lata Google Rejestry służą do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny
2 _gat 1 dzień Google Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań.
3 _gid 1 dzień Google Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika
Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.
1 ads/ga-audiences Sesyjne Google LLC Używany przez Google AdWords do ponownego zainteresowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie dokonają konwersji na klientów na podstawie odwiedzającego zachowanie online w różnych witrynach internetowych.