RODO

Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności www.teleinspiro.com

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane na Państwa temat gromadzimy na stronie www.teleinspiro.com , w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Jako podmiot odpowiedzialny i świadomy swoich obowiązków informujemy, iż zgodnie z art. 32 RODO wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Cyklicznie testujemy i oceniamy skuteczność wdrożonych procedur oraz zabezpieczeń poprzez dokonywanie audytów bezpieczeństwa i testowanie wdrożonych rozwiązań.

W naszych działaniach kierujemy się Normami Międzynarodowymi m.in. ISO/IEC 27001, ISO/IEC
27002, ISO/IEC 27005.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.teleinspiro.com jest Teleinspiro Sp. z o.o.
ul., Wojska Polskiego 65A, Bydgoszcz (85-825) NIP: 9671441090, KRS 0000870556
Kontakt: ado@teleinspiro.pl

Inspektor Ochrony Danych

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt rodo@teleinspiro.pl – Sebastian Kopacki

Do Inspektora należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Teleinspiro Sp. z o.o., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie www.teleinspiro.com i podstronach oraz adresów e-mail podanych na stronie oraz wysyłanie informacji typu newsletter oraz informacji handlowych. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f w zw. z art. art. 10 ust. 1 ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 2. Świadczenie usług, w tym usług wymienionych na stronach w domenie www.teleinspiro.com. Podstawą takiego przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit. b).
 3. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f).
 4. Obowiązek przetwarzania danych osobowych wynikający z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podstawą przetwarzania tych danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (RODO art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.teleinspiro.com

W zakresie korzystania ze strony www.teleinspiro.com przez użytkownika przechowujemy zapytania https kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest
  przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.teleinspiro.com .

Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem formularza kontaktowego
umieszonego na stronie www.teleinspiro.com/kontakt

 • Imię
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail
 • Treść zapytania

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Właściciele portali społecznościowych są niezależnymi Administratorami danych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów, które użytkownik akceptuje w momencie zakładania konta.
Zalecamy zapoznanie się tymi dokumentami:

Jeżeli wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. polubienie naszego fanpage, komentowanie, polubienie lub udostępnienie naszych postów) to Teleinspiro Sp. z o.o. staje się również administratorem Państwa danych tylko w zakresie obejmującym komunikację z naszą firmą. Rodzaj danych jakie możemy przetwarzać za
pośrednictwem portali społecznościowych to: nick/imię i nazwisko, treści wiadomości kierowanych do nas na w prywatnych wiadomościach lub pisanych w komentarzach pod naszymi postami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.teleinspiro.com/kontakt. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali jako administratorzy danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Firma świadcząca usługi hostingu strony www dla administratora tj.: eTOP Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa.
 • Partnerzy biznesowi- podwykonawcy Teleinspiro, z którymi łączą nas umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Firma świadcząca usługi księgowe dla administratora;
 • Podmiot świadczący usługę płatności elektronicznych tj.: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot;
 • Bank prowadzący rachunek Administratora;
 • Osoby odwiedzające fanpage administratora w sytuacji, gdy wchodzą Państwo w relacje z nami za pośrednictwem portali społecznościowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania. Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO).

  W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

  Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

  Macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

  Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

  Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

  Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

  Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania FV), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się
  Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z Naszej strony przewyższają Państwa interesy.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać
  je bez uszczerbku innemu AD, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody i przetwarzanie dokonywane
  jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

  Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

  Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

  Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli
  uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

 • Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator strony www.teleinspiro.com nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.teleinspiro.com przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod
adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat. W celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.teleinspiro.com należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stronirefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanienimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Pliki cookie jakie wykorzystujemy na stronie www.teleinspiro.com

Lp.Nazwa cookieCzas przechowywania na komputerze użytkownikaDostawcaCel stosowania
Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznego obszaru witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
1ARRAffinity1 dzieńsnazzymaps.comPrawidłowe wyświetlanie mapy dojazdu na stronie
2ARRAffinitySameSiteSesyjnesnazzymaps.comPrawidłowe wyświetlanie mapy dojazdu na stronie
3JSESSIONIDSesyjneTeleinspiro.plZachowuje ustawienia użytkownika w trakcie nawigacji na stronie.
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi, poprzez gromadzenie i raportowanie informacje anonimowo
1_ga2 lataGoogleRejestry służą do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny
2_gat1 dzieńGoogleUżywany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań.
3_gid1 dzieńGoogleUżywany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika
Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.
1ads/ga-audiencesSesyjneGoogle LLC

Używany przez Google AdWords do ponownego zainteresowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie dokonają konwersji na klientów na podstawie odwiedzającego

zachowanie online w różnych witrynach internetowych.